گالری تصاویر
برگزاري اولين مجمع كانون هاي انجمن صنفي استان تهران
در اين مجمع انجمن صنفي خبرنگاران به عضويت هيئت مديره اولين كانون انجمن صنفي هاي استان تهران انتخاب شد.
به نظر شما مهمترين اولويت انجمن صنفي خبرنگاران كدام كزينه است؟